Oproep "Ideeën voor een wijs Europa"

14 maart 2018door Wijs Europa

Hier lijsten we de afspraken op voor de oproep "Ideeën voor een wijs Europa"

1. Doel

De Stad Gent wil graag van de Gentenaars en jongeren in Gent hun idee voor een beter Europa horen. Op deze manier nodigt de Stad Gent haar burgers en studenten uit om mee te denken over Europa en betrekt hen in het Europese beleid van de Stad Gent.

2. Doelgroep en toepassingsgebied

Voor het indienen van ideeën komen in aanmerking: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, school of bedrijf met woon- of studeerplaats of maatschappelijke zetel in Gent.

3. Regels

3.1. Ideeën indienen

De oproep om ideeën in te dienen voor een beter Europa wordt gelanceerd op 23 maart 2018 en wordt afgesloten op 18 mei 2018. Kandidaten moeten hun idee indienen hetzij online via het participatieplatform www.wijseuropa.gent hetzij telefonisch via Gentinfo (09 210 10 10).

Wie kan indienen?

  • individuele minderjarige
  • individuele volwassene
  • een groep

Een kandidaat kan meerdere ideeën indienen. Een groep moet een vertegenwoordig(st)er van minstens 18 jaar aanstellen als contactpersoon

3.2. Begrippen

Wat is een idee? In deze oproep begrijpen we onder idee: dat wat je ergens over denkt, een verondersteld basisbeeld, een concrete gedachte, mening, opvatting, ingeving, plan voor een uitdaging of vraagstuk.  

Wat is een wijs Europa? In deze oproep zoekt de Stad Gent ideeën voor een Europa waar de burger beter van wordt en die waarden zoals democratie, gelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, vrijheid reflecteren.

Wat is Europa? In deze oproep bedoelen we de landen die vandaag tot de Europese Unie behoren.

3.3. Beoordeling

De Dienst Internationale Relaties en Netwerken van de Stad Gent controleert de ideeën op hun ontvankelijkheid (laattijdigheid, identiteit van de kandidaat – geen anonieme indieners, geen discriminatie. De dienst kan in functie van de beoordeling, bijkomende maatregelen nemen (bv. bijkomende informatie opvragen). Een deskundige, onafhankelijke jury beoordeelt de ideeën. De jury bestaat uit 5 personen die affiniteit hebben met het thema stedelijkheid en Europa en een vertegenwoordiger zijn van de volgende sectoren: het Gentse stadsbestuur, de academische wereld, de pers, het bedrijfsleven en burgerinitiatieven.

Elke jurylid bepaalt zijn top 5 o.b.v. onderstaande criteria.

Bij de beoordeling van de ideeën houdt de jury rekening met:

  • De positieve impact van het idee op de maatschappij
  • De haalbaarheid (= structurele inbedding of blijvende positieve effecten) van het idee
  • De voorbeeldfunctie van het idee
  • De creativiteit van het idee

Partijpolitieke propaganda in de ideeën is niet toegelaten.

De jury maakt een selectie van de 5 beste ideeën en het allerbeste idee die begin juni 2018 op een publieke prijsuitreiking in Gent bekend zullen gemaakt worden. De 5 beste ideeën zullen door 5 jongeren –die geselecteerd zijn als presidentskandidaat via een afzonderlijke oproep- gepresenteerd worden op dit slotevent met prijsuitreiking. Indien een geselecteerde presidentskandidaat ook een geselecteerd idee had ingediend, mag hij/zij zijn/haar eigen idee presenteren.
De jury is gebonden tot geheimhouding tot het moment van de prijsuitreiking.

De bedenkers van de 5 beste ideeën worden op vrijdagnamiddag 25 mei telefonisch op de hoogte gebracht van hun nominatie.

De bedenkers van de 5 beste ideeën moeten tussen 25 mei en 5 juni bereikbaar zijn om hun idee toe te lichten aan de presidentskandidaat die hun idee zal presenteren op het slotevent. Tevens moeten de bedenkers van de 5 beste ideeën kunnen aanwezig zijn op het slotevent op woensdagavond 6 juni 2018.

Het verslag van de jurybeslissing kan op eenvoudig verzoek opgevraagd worden bij de Dienst Internationale Relaties & Netwerken.

4. Beslissing

De jury beslist over de toekenning van de prijs voor het allerbeste ’ idee voor een wijs Europa’.

5. Uitreiking

De winnaar wordt bekendgemaakt op een slotevent op 6 juni ’s avonds door één van de bovenvermelde juryleden.

De hoofdprijs is deelname aan een dienstreis naar Edinburgh samen met de Gentse delegatie onder leiding van de burgemeester voordeelname aan de EUROCITIES jaarlijkse conferentie van 28 tot 30 november 2018.

De hoofdprijs wordt toegekend aan de winnaar – mits 18 jaar – van het beste idee geselecteerd door de jury. De hoofdprijs is persoonlijk en telt enkel voor de winnaar. Indien de winnaar onder de 18 jaar is of indien de winnaar afstand wenst te doen van de hoofdprijs dan ontvangt hij/zij een Fnac-bon ter waarde van 400 euro.

De prijzen zijn op naam voor 1 persoon en zijn niet inwisselbaar.

De Stad Gent staat in voor inschrijvingsgeld voor de conferentie, hotel en vlucht voor de duur van de conferentie.

Indien de winnaar een groep is dan wordt de hoofdprijs toegekend aan de vertegenwoordig(st)er. Deze persoon kan indien hij/zij wenst afstand doen van de hoofdprijs en in ruil kiezen voor de multimedia-bon ter waarde van 400 euro.

De genomineerde bedenkers van de overige 4 geselecteerde ideeën ontvangen op de prijsuitreiking elk een Fnac-bon ter waarde van50 euro.

De winnaar en de 4 andere genomineerden krijgen persaandacht en hun idee wordt meegenomen door het Gentse stadsbestuur in toekomstige debatten met de Europese beleidsmakers.

6. Non-discriminatieclausule

- De indiener verbindt er zich toe:

  • geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te uiten.
  • de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven.
  • indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van de toepasselijke afsprakennota.

-  Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening houdend met alle elementen - maatregelen nemen.

7. Inwerkingtreding en duurtijd

Deze afsprakennota treedt in werking op 23 maart 2018 en eindigt op 1 december 2018.

Door deelname aan de oproep gaat men akkoord met deze afsprakennota.