Een open gespreksforum

Gent maakt zich op voor een nieuw meerjarenplan. Op dit moment schrijven we de grote lijnen uit van het beleid van de komende zes jaar.

Gent is een open en vooruitstrevende stad die haar inwoners actief wil betrekken bij het beleid, een participatieve democratie waardig. We kiezen principieel voor opbouw van onderuit, zowel bij het opmaken als bij het uitvoeren van het beleid.” Bestuursakkoord Ambitie en durf voor Gent, 2019-2024

Op donderdag 9 mei organiseerden de diensten Beleidsparticipatie, Welzijn & Gelijke Kansen en Ontmoeten & Verbinden een open en geanimeerd gespreksforum over deze drie thema’s:

  1. Gent, stad van de toekomst op het vlak van beleidsparticipatie
  2. Gent, stad die werkt aan gelijke kansen ongeacht geslacht etnische afkomst, handicap, leeftijd, levensbeschouwing of seksuele geaardheid
  3. Gent, stad met sterke, warme wijken

Wie was welkom op dit gespreksforum?

Op 9 mei wilden we over deze thema’s de stem van zoveel mogelijk Gentenaars horen, in al hun diversiteit. We heetten iedereen van harte welkom: als vertegenwoordiger van een middenveldorganisatie, bewonersgroep of adviesraad, als betrokken onderzoeker, als geëngageerde ondernemer of als individuele Gentenaar. Alleen samen kunnen we immers bouwen aan de stad van morgen. Ruim 150 Gentenaars hebben samen gedebatteerd en samen nagedacht tijdens de workshops. Kijk hier naar het beeldverslag van de avond. 

Wat ging al vooraf aan dit gespreksforum?

Het bestuursakkoord Ambitie en durf voor Gent en de strategische doelstellingen die het college van burgemeester en schepenen formuleerde, vormen de contouren voor het beleid in de periode 2020-2025. De diensten van de Stad Gent verwerkten heel wat informatie: gegevens over de stad, memoranda van middenveldorganisaties enzovoort. Ze overlegden ook met de partners van Groep Gent (OCMW Gent, Politie, Havenbedrijf, …). Zo maken zij de doelstellingen steeds concreter.

Wat was de bedoeling van dit gespreksforum?

Samen durven we van de toekomst dromen, maar kijken we ook kritisch naar de bouwstenen van vandaag. De resultaten gebruiken we om onze ontwerpdoelstellingen voor het meerjarenplan bij te sturen en/of de beleidsnota’s te inspireren. We hadden het op 9 mei vooral over de grote prioriteiten en de lange termijn.

Wat volgt er na dit gespreksforum?

Het gespreksforum vormt een schakel in een breder participatietraject. We blijven in gesprek met partnerorganisaties, adviesraden en verenigingen van kwetsbare Gentenaars. In het najaar van 2019 volgen nog overlegmomenten over de ontwerpen van de beleidsnota’s. In die fase zullen we het vooral over concrete acties hebben.

Beschouw dit als een open uitnodiging: als partner(organisatie) kies je zelf wanneer je aan dit traject bijdraagt. Je bijdrage is voor ons op elk moment waardevol.