Een open gespreksforum

Op donderdag 9 mei organiseerden de diensten Beleidsparticipatie, Welzijn & Gelijke Kansen en Ontmoeten & Verbinden een open gespreksforum over volgende drie thema’s:

  1. Gent, stad van de toekomst op het vlak van beleidsparticipatie
  2. Gent, stad die werkt aan gelijke kansen ongeacht geslacht etnische afkomst, handicap, leeftijd, levensbeschouwing of seksuele geaardheid
  3. Gent, stad met sterke, warme wijken

Wie nam deel aan dit gespreksforum?

Het Open gespreksforum wilde de stem laten horen van zoveel mogelijk Gentenaars, in al hun diversiteit. Iedereen was welkom: als vertegenwoordiger van een middenveldorganisatie, bewonersgroep of adviesraad, als betrokken onderzoeker, als geëngageerde ondernemer of als individuele Gentenaar. Ruim 150 Gentenaars gingen er samen in gesprek en dachten samen na tijdens de workshops. Kijk hier naar het beeldverslag van de avond. 

Wat ging al vooraf aan dit gespreksforum?

Het bestuursakkoord Ambitie en durf voor Gent en de strategische doelstellingen die het college van burgemeester en schepenen formuleerde, vormen de contouren voor het beleid in de periode 2020-2025. De diensten van de Stad Gent verwerkten heel wat informatie: gegevens over de stad, memoranda van middenveldorganisaties enzovoort. Ze overlegden ook met de partners van Groep Gent (OCMW Gent, Politie, Havenbedrijf, …). Zo maken zij de doelstellingen steeds concreter.

Wat was de bedoeling van dit gespreksforum?

Samen durven we van de toekomst dromen, maar kijken we ook kritisch naar de bouwstenen van vandaag. De resultaten gebruiken we om onze ontwerpdoelstellingen voor het meerjarenplan bij te sturen en/of de beleidsnota’s te inspireren. We hadden het op 9 mei vooral over de grote prioriteiten en de lange termijn. Het gespreksforum vormde een schakel in een breder participatietraject. Op 5 september 2019 volgde nog het inspraakevenement 100% sociaal Gent.