Week tegen Pesten

15 februari 2017door Jong en Wijs

de Week tegen Pesten gaat door van vrijdag 17 tot vrijdag 24 februari 2017 in heel Vlaanderen en Brussel.

#samentegenpesten

Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit op school, met hun favoriete sport of in de jeugdbeweging. Maar niet altijd. Pesten is nog steeds één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Elk jaar worden meer dan 30.000 kinderen en jongeren ernstig gepest. Pesten is schadelijk, kwetsend en laat een leven lang sporen na. Daarom wil de Vlaamse Week Kies Kleur tegen Pesten oproepen om actie te ondernemen, het zwijgen te doorbreken en samen voluit te gaan voor een samenleving waarin elk kind of elke jongere zijn plaats heeft. Samen werken aan een positief groepsklimaat, aan een omgeving met een positieve sfeer en een gevoel van verbondenheid, is werken aan een omgeving waarin pesten weinig kans krijgt om te groeien. In een tolerante en open omgeving waar iedereen meetelt, zichzelf kan zijn, zijn ding kan zeggen en doen, en waar samenhorigheid heerst, krijgt pesten immers geen kans om te groeien. 

(uit de campagnetekst van de Vlaamse Week tegen Pesten 2017)

Anti-pestbeleid in Gent

Ook in Gentse scholen wordt er hard gewerkt rond pesten. Het stedelijk onderwijs heeft een pestbeleid op elke school. Basisscholen nemen deel aan de Week tegen Pesten, samen met de leerlingenbegeleiders van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB).

Ook de Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent  (PBSOG) neemt heel wat initiatieven gericht op de basisscholen van het Stedelijke Onderwijs. Ze ondersteunen scholen al jaren wanneer zij  vragen/ondersteuning nodig hebben rond pesten, maar sinds schooljaar 2016-2017 is werken rond sociaal emotioneel leren een expliciet actiepunt. De laatste jaren zagen ze immers een stijging van het aantal ondersteuningsvragen. “Er lopen heel wat individuele trajecten om op korte termijn ‘brandjes te blussen’ (o.v.v. coachen van leerkrachten in conflicthantering, herstelgesprekken leren voeren, lezing cyberpesten…) want scholen trekken vaak aan de alarmbel als het te laat is”, aldus Kathleen Nuyts, teamcoördinator basisonderwijs bij de PBSOG. Naast het curatieve luik zet de PBSOG zeer sterk in op het proactieve en preventieve luik van sociaal-emotioneel leren zodat in de mate van het mogelijk probleemgedrag kan voorkomen worden. Ze rollen een traject uit waarop scholen (als team) kunnen intekenen en waarbij uitgegaan wordt van noden van kinderen, talentgericht werken, geweldloze communicatie, motivatie enz..

Het anti-pestbeleid stopt echter niet in de basisscholen. Ook alle secundaire scholen hebben een plan van aanpak rond pasten. Zij werken rond een vijfsporenaanpak. Elk pestprobleem wordt benaderd vanuit zijn eigen context en er worden geen acties ondernomen zonder dat alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan. De aanpak:

1. Steun bieden aan de leerling die gepest wordt

We luisteren naar je, overleggen over mogelijke oplossingen en werken hier samen aan. We zorgen ervoor dat jij je veilig voelt. Indien nodig verwijzen we door naar deskundige hulp.

2. Steun bieden aan de leerling die zelf pest

We bespreken wat pesten voor een ander betekent. We helpen de pester om op een positieve manier relaties te onderhouden met anderen en om zich aan regels en afspraken te houden. We zullen bij pestgedrag steeds grenzen stellen en daar duidelijke consequenties aan verbinden.

3. De ouders van de gepeste en van de pestende leerling steunen

Wij nemen ouders die zich zorgen maken in verband met pesten steeds serieus. Ouders worden indien mogelijk geïnformeerd over pestsituaties. We bekijken samen hoe we het pestprobleem kunnen opvolgen en verwijzen indien nodig door naar deskundige ondersteuning.

4. De rest van de klas betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem

We praten met de leerlingen over pesten en over hun eigen rol daarbij. Samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen en hoe ze daartoe kunnen bijdragen.

5. De algemene verantwoordelijkheid van de school

Als school maken we duidelijk dat pesten niet kan. We schrijven een pestbeleid uit en koppelen daar jaarlijks terugkerende acties aan. Daarnaast werken we met het hele schoolteam aan een positief en veilig schoolklimaat, waar leerlingen zich thuis voelen.

Meer info over de Week tegen Pesten vind je op http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten

Meer over: