Middelen voor opknappen woningen voor kwetsbare groepen

24 januari 2019door Jong en Wijs

Taskforce Wonen richt renovatiefonds op voor middenveldorganisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

De Stad Gent pakt de wooncrisis aan via de Taskforce Wonen. Deze Taskforce bestaat uit organisaties uit het middenveld, diensten en bestuur van Stad en OCMW en vrijwilligers. Via verschillende werkgroepen werden samen voorstellen uitgewerkt op korte, middellange en lange termijn. Verschillende organisaties formuleerden aanzetten tot initiatief maar beschikken niet altijd over de financiële draagkracht om deze concreet uit te werken.

Daarom lanceerde Stad Gent een projectoproep voor middenveldorganisaties om een pand bewoonbaar te maken voor kwetsbare groepen, in dit geval afgebakend tot jongeren of erkend vluchtelingen/subsidiair beschermden, en in te zetten op de reguliere huisvestingsmarkt. De projectsubsidie moet ingezet worden voor de noodzakelijke (materiële) aanpassingswerken van een beschikbaar pand op de reguliere huisvestingsmarkt. De organisatie moet expertise aantonen op het vlak van begeleiding van deze afgebakende doelgroepen én op het vlak van het beleidsthema huisvesting (woonbegeleiding bv).

In december 2018 werd, via deze oproep, een subsidie toegekend aan vzw Stappen en vzw Steevliet, beide erkend door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn en actief op het terrein van zelfstandig wonen. Beide organisaties voorzien ambulante begeleiding van de jongeren die in het betrokken pand zullen samen-wonen. De jongeren worden klaargestoomd om zelfstandig te gaan wonen.

Meer over: