Juridische info en privacy

Algemene info

De inhoud van deze website wordt door de Stad Gent en alle partijen die deze website van informatie voorzien met de grootste zorg samengesteld. Zij aanvaarden geenszins enige aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden van deze inhoud of voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. De Stad Gent en alle partijen die deze website van informatie voorzien zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of website waarnaar verwezen wordt. Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, evenals links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

De Stad Gent en alle partijen die via deze website informatie verstrekken, kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie.

De gebruiker verbindt er zich toe:

  • geen politieke boodschappen te vermelden
  • geen berichten te plaatsen die strijdig zijn met de goede zeden, racistisch van aard zijn, …
  • dat voor zover als nodig, een overeenkomst wordt afgesloten met de auteur met betrekking tot de op het geplaatste materiaal rustende vermogensrechten
  • dat indien personen herkenbaar zijn op het geplaatste beeldmateriaal op grond van het portretrecht hiervoor toestemming te hebben bekomen van deze personen.

Het is de gebruiker niet toegestaan berichten te gebruiken op een wijze die de Stad Gent schade zouden kunnen berokkenen.

De Stad Gent is geenszins aansprakelijk voor het gebruik van berichten door de gebruiker. De gebruiker vrijwaart de Stad Gent voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van berichten door de gebruiker.

Gebruikers die deze bepalingen schenden, kunnen de toegang ontzegd worden.

Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt bij specifieke dienstverlening, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Gent, OCMW Gent en de met de Stad Gent verbonden maar verzelfstandigde agentschappen en autonome gemeentebedrijven houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Ook kunt u het Register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen.   De Stad Gent,  OCMW Gent en de met de Stad Gent verbonden maar verzelfstandigde agentschappen en autonome gemeentebedrijven verbinden er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt om een betere, gepersonaliseerde dienstverlening te kunnen bieden.

Uw gegevens binnen uw Mijn Gent profiel kan u steeds zelf wijzigen. Hiervoor klikt u na het aanmelden op 'Mijn profiel'. Hier kan u zowel uw gegevens aanpassen als uw profiel volledig verwijderen.