Revitaliwatte??

29 maart 2017door De Zuidpoort L.
95.000 EUR
19de eeuwse gordel

 

Nieuw Gent krijgt de komende 15 jaar een stadsvernieuwingsproject. En daar willen wij mee over nadenken maar vooral de leefbaarheid nu al mee veranderen.

En echt vertellen wat de bewoners willen en denken.

INLEIDING

De Stad Gent en WoninGent hebben in 2016 een studie besteld die moet onderzoeken of de 6 hoge woontorens in de Kikvorsstraat kunnen gerenoveerd of moeten gesloopt worden. Dat is hoogst noodzakelijk want mensen wonen hier in Nieuw Gent in mensonwaardige omstandigheden. We willen er samen met de wijk over nadenken hoe de toekomst er veel leefbaarder kan uitzien.  Intussen is al duidelijk dat de torens zullen gesloopt worden en er nieuwe in de plaats komen. Het project kreeg de naam ‘Revitalisatie voor Nieuw Gent’.

Welke impact het stadsvernieuwingsproject gaat hebben op de huidige bewoners en op de leefbaarheid van onze wijk is nog niet duidelijk. Het gaat over 650 sociale woningen met mensen van tientallen verschillende nationaliteiten. Divers is onze wijk dus zeker.

WAAROM

Te weinig mensen krijgen nu de kans om echt hun stem te laten horen. Dit willen De Zuidpoort (vereniging waar armen het woord nemen) en Labo vzw (organisatie voor de aanwakkering van kritisch burgerschap) graag samen met de bewoners aanpakken. Beide organisaties hebben elk een heel eigen expertise, kracht en netwerk die we via dit project graag willen samenbrengen.

De huidige ingecalculeerde klassieke participatiemethodieken, die WoninGent en Stad Gent voorzien, bereiken veel te weinig bewoners. Wat niet wil zeggen dat ook zij (degene die niet worden bereikt) het recht hebben mee na te denken in welke wijk zij in de komende 15 jaar en daarna willen wonen. Vanuit de ervaring in het bereiken en samen werken met kwetsbare groepen wil De Zuidpoort tijd krijgen om net degene die nu niet gehoord worde te laten participeren. De Zuidpoort geeft al 20 jaar lang mensen in armoede een stem. Wij wonen zelf ook in Nieuw Gent en ook onze plek zal heel erg veranderen.

WIE

De Zuidpoort is een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen. Door samen mensen in armoede sterker te maken, geven we hen een stem. Een stem die niet dikwijls gehoord wordt omdat de meeste trajecten niet voorzien zijn op deze doelgroep. In De Zuidpoort weten we wat wel werkt en zijn we intussen experten in het bereiken van en aan de slag gaan met mensen met armoede-ervaring. We brengen mensen samen om problemen in kaart te brengen, samen oplossingen te vinden en in dialoog te gaan met wie die oplossing kan uitvoeren. In vele gevallen zijn dat beleidsmakers.

LABO vzw is een organisatie waar creativiteit en engagement elkaar ontmoeten. Onze trainers hebben al jarenlang ervaring met vormingsactiviteiten in diverse sociale bewegingen. Onderweg leerden ze heel wat innovatieve technieken kennen om van onderop beweging te maken. Vanuit de overtuiging dat heel wat meer bewegingen, organisaties, groepen en individuen baat hebben bij een frisse methodiek, willen ze hun kennis en ervaring gebruiken om met de wijk aan de slag te gaan.

METHODIEK

Via artistieke expressie willen we mensen laten groeien en verbondenheid en sociale cohesie nastreven.
Via theater maak je contact met anderen, met jezelf, je lichaam en jezelf ten opzichte van de ander. Dit zorgt voor een grotere zelfbewustwording en zelfvertrouwen. Eigenschappen die er toe bijdragen dat mensen hun stem en mening kunnen laten horen.

Ondertussen bouwen de participanten een sociaal netwerk uit iets wat bij de meesten bijna onbestaande is.

We zijn er van overtuigd dat dit soort traject nodig is, naast de bestaande, meer klassieke bewonersparticipatie. Op deze manier kunnen we meer mensen laten participeren. Een deel van de bewoners die nu niet bereikt worden, kunnen daarmee een stem krijgen.

Legislatief theater is een participatieve theaterwerkvorm ontwikkeld door de Braziliaan Augusto Boal, die zich baseerde op Paulo Freire, grondlegger van het Theater van de Onderdrukten. LABO vzw heeft de voorbije jaren een stevige reputatie en heel wat ervaring opgebouwd in het begeleiden van processen aan de hand van Boal’s en Freire’s werkvormen.

In legislatief theater worden direct betrokkenen samengebracht om het hoofd te buigen over een thema dat hen aanbelangt of een gemeenschappelijke uitdaging waarmee ze geconfronteerd worden.

Tijdens een voorbereidend traject worden burgers bevraagd over de geformuleerde uitdagingen. Later worden tijdens een projectweek of een reeks avonden (scenario afhankelijk van mogelijkheden deelnemers) scènes uitgewerkt waarin de deelnemers het publiek uit het leven gegrepen dilemma’s en obstakels voorschotelen. In het luik forumtheater krijgt het publiek de kans om die problemen verder te analyseren en te zoeken naar oplossingen. In het legislatieve luik doet het publiek beleidsvoorstellen die tegemoet komen aan de geuite noden.

In Europa zijn reeds enkele grootschalige voorbeelden van legislatief theater in de praktijk gebracht.

STAPPENPLAN

Het traject zou ongeveer een jaar lopen.
We plannen dat de bewonersgroep 15 keer (om de 3 weken) samenkomt en 2 voorstellingen opvoert.
Gezien we aan de slag gaan met kwetsbare mensen, voorzien we ook voldoende tijd voor individuele begeleiding/een luisterend oor. Mensen zullen met een vol hoofd binnenkomen. Daar moet eerst ruimte gemaakt worden eer er iets nieuws kan komen en volwaardig kan deelgenomen worden aan het traject.

Stap 1 - Bewoners bereiken

Met dit project willen we diegene laten participeren die meestal niet gehoord worden. We mikken in eerste plaats niet op de mondige, assertieve, erg betrokken buurtbewoners. Zij hebben minder ondersteuning nodig om hun mening een weg te laten vinden.
Via outreaching zullen we bewoners trachten te betrekken die nog niet op een andere manier betrokken worden bij het bouwproject. Hierbij is het niet aangewezen om uitsluitend met folders te werken bij de werving. Persoonlijk contact (eventueel adhv huisbezoeken) zal hier centraal staan.

Stap 2 - Informeren

Informeren van wat het bouwproject voor bewoners zal beteken en omdat heel veel mensen totaal niet weten  wat er op hen zal afkomen. We willen mensen en partners samenbrengen die mee willen werken aan het artistiek gedeelte en samen nadenken over wat wij willen met onze wijk. Dit in een bredere groep. Hierbij neemt De Zuidpoort het voortouw vanuit hun expertise en speelt Labo een ondersteunende rol. Tijdens dit traject gaat het vooral over vertrouwen opbouwen tussen mensen en het komen tot voorstellen die dan dienen als input voor het theater.

 • Kennismaking en infosessies - 2 sessies van telkens 3 uren

Stap 3 - Inhoud bepalen en oefenen

Tijdens de 3e stap willen we theater maken met een kleinere groep (20 personen) waarbijLabo de trekkersrol op zich neemt en De Zuidpoort nodig is als ondersteuner.

 • In groep inhoud bepalen - 8 sessies van 3 uren
 • Workshops beeldentheater - 4 workshops van 3 uren
 • Scenario schrijven - 15 uren
 • Tussentijds overleg - 18 uren

Stap 4 - Voorstellingen

Tijdens de vierde en laatste stap voeren we het theater op en veranderen we gedurende het proces ook al dingen. Dit zowel voor/met de mensen uit de wijk. Als extra publiek zien we de stad en WoninGent. Dit proces wordt gedragen door beide organisaties elk vanuit hun eigen sterktes en contacten.

 • Voorstellingen - 2 voorstellingen van 2,5u
 • Actiegerichte sessie - 1 sessie van 6 uren + 4 uren voorbereiding

BEGROTING

 • Personeel (0,5 VTE De Zuidpoort + 0,5 VTE Labo) - 50.000
 • Werkingskosten (huur zaal, telefoonkosten, eten, …) - 5.000
 • Budget om samen in de wijk ook effectief dingen te veranderen - 35.000
 • Vastleggen aan de hand van beeldmateriaal - 1.000
 • Juridische ondersteuning bij legislatieve luik, advies inwinnen van andere experts… - 3.000
 • Broodjes en drankje deelnemers voorstelling (2x100) - 1.000
 • We voorzien geen inkomsten aangezien we de voorstellingen maximaal toegankelijk willen houden.

TOTAAL:

95.000

 

Bekijk alle acties in de wijk: