DE BLAISANTERIE: EEN THUIS IN DE BUURT (OP DE BLAISANTVEST)

29 maart 2017door Johan D.
140.928 EUR
19de eeuwse gordel

 

1. ER GROEIT IETS OP DE BLAISANTVEST

De Maria Gorettikerk (Blaisantvest 37) wordt gerenoveerd tot een multifunctionele ruimte met een voorkeursoptie voor gebruik door de buurt en de school.

Voor de kleine winterkapel annex sacristie was nog geen bestemming gevonden.  Tot het idee ontstond om de winterkapel om te vormen tot een kleine multifunctionele ruimte in de eerste plaats om een ontmoetingsplaats voor de buurt te vormen.  De ruimte sluit naadloos aan bij het buurtpark dat het stadsbestuur rond de kerk zal aanleggen: een buitenterras en buitenontmoetingsplaats zou onmiddellijk aansluiten bij de huidige winterkapel en sacristie.  Een nieuwe deur zorgt dan ervoor dat het buitenterras rechtsreeks aansluit bij de buurtontmoetingsplaats: dat is de Blaisanterie!!

Buurtbewoners, verenigd in “de Plezante Doeners” zijn alvast enthousiast voor dit project. Ook andere organisaties en initiatieven hebben zich al aangemeld om van de vernieuwde ruimten gebruik te maken:

  • Vermelden we toch maar uitdrukkelijk de “Plezante Doeners” waar het allemaal ontstaan is: een groepje buurtbewoners die, samen met de huidige gebruikers van de kerk, op elke eerste zondagvoormiddag van de maand “opkuis- en verfraaiingswerkzaamheden” ondernemen op het buurtpark en omgeving.  De vraag naar een buurtontmoetingsruimte is in dit kader ontstaan en vandaar is dit hele project gegroeid.
  • De kinderwerking: een groep(je) kinderen die onder begeleiding van volwassenen gebruik maken van de tuin en de speelruimte rondom en graag van de nieuwe binnenruimte gebruik zullen maken;
  • De “madammen compagnie” op het Rabot die wekelijks, voornamelijk met vrouwen/vluchtelingen uit de onmiddellijke buurt, samenkomen om te praten en ervaringen uit te wisselen.  Ze zoeken samen concrete wegen naar een betere integratie van vrouwen in de maatschappij;
  • De jongerenorganisatie “Minus-One”, heeft zich aangemeld om educatieve activiteiten op de vernieuwde locaties te organiseren – men denkt aan (bedrijfsmatige) start-ups voor jongeren;
  • Een herstelatelier meldt zich aan om van de vernieuwde ruimtes gebruik te maken – een nieuw repair-café?
  • Een groepje Turkse vrouwen zoekt een ruimte om brood te bakken, te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor de aankoop van plantgoed en zaden voor de moestuin in het buurtpark.  We onderzoeken of dat mogelijk is.

…..

Het onderhoud en beheer komt in handen van vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding kunnen krijgen in …. “Torekes”, de eigen munt van Rabot-Blaisantvest.

2. SAMENGEVAT:

Dit project brengt de kerk, vijftig jaar geleden door de buurtbewoners gebouwd, opnieuw voor een stuk in handen van de buurtbewoners.  De kerk krijgt een veel bredere roeping en bestemming.  Het draagt bij tot groei van het buurtleven en een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor alle buurtbewoners en gebruikers. Dit is vast maar de start van wat kan uitgroeien tot een ruim gedragen project voor de hele buurt: de Blaisanterie. Mooi zo!!

3. DE WERKEN EN DE KOSTEN

3.1. De investeringskosten

Een nieuwe deur en sas zorgt voor een vlotte verbinding naar het tuinterras en het parkgebied.

Verder omvatten de werken het opfrissen van de betrokken ruimtes : de winterkapel, de achterbouw waar nieuwe toiletten en bergingsruimte worden voorzien. Ook in de kelder wordt de bergingsruimte en het ontmoetingslokaal aangepakt – waarbij voor voldoende licht wordt gezorgd.

Qua technische uitrusting wordt een kitchenette voorzien en wordt een nieuwe aangepaste ecologische verwarming geplaatst. Verder  wordt de elektrische installatie aangepast om te beantwoorden aan de huidige normen en wordt een aangepaste verlichting geplaatst.

Teneinde het multifunctioneel gebruik te optimaliseren wordt er een betere akoestische en visuele isolatie geplaatst tussen de winterkapel en de grote kerkruimte

Al deze werken moeten ervoor zorgen dat alle ruimtes zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt kunnen worden – zodat verschillende organisaties met verschillende behoeften hier gebruik kunnen van maken.

De nieuwe lay-out laat bovendien een optimaal gebruik van de ruimtes mogelijk : de gebruikers kunnen opteren voor een kleine ruimte (vorige sacristie of kelderruimte), voor een middelgrote ruimte (vorige winterkapel) of een grote ruimte (de kerkruimte) – waarbij een combinatie ook mogelijk is. Door de nieuwe toegang en de genomen maatregelen kunnen bovendien verschillende gebruikers in parallel actief zijn. Kortom een flexibel gebruik van de ruimtes is mogelijk.

Het geheel werd uitgewerkt door het architectenbureau AVA-partners dat ook de kosten geraamd heeft.  We komen uit op 108.456 euro (incl. BTW).  Daar komt nog de architectenkost bovenop (7%) of 7.592 euro.  Het investeringsluik wordt dus geraamd op 116.048 euro.  Een kostenraming is in bijlage gevoegd;

3.2. De werkingskosten

Omdat het hier om een nieuw project gaat, kunnen we niet uit “ervaring” putten wat betreft de werkingskosten.

Het komt ons dus erg moeilijk voor om nu al een correcte inschatting van deze kosten te maken.  Daarom stellen we twee forfaits voor (gebruik lokalen door de buurt en stimuleringsactiviteiten) goed voor elk forfaitair 8.000 euro.  De vrijwilligersvergoeding hebben we iets concreter proberen te berekenen (zie hieronder) en we komen uit op 8.880 euro.

De werkingsposten zouden dus als volgt opgelijst kunnen worden:

Gebruik van de lokalen door de buurt: 8.000 euro

Nutsvoorzieningen en onderhoud;
Kleine herstellingen en aanpassingen;
Kleine bijkomende aankopen die nu niet kunnen voorzien worden of waar van het nut maar “al doende” blijkt;
Bijkomende verzekeringen;

Stimuleringsactiviteiten: 8.000 euro

Diverse buurtvergaderingen en vergaderingen met alle betrokkenen (zie lijst geïnteresseerden);
Een kick-off feestje (bij “eerste steenlegging”);
Een openingsfeest voor de hele buurt;
…..

Vrijwilligersvergoedingen: 8.880 euro

Vrijwilligers die zich op een ernstige manier inzetten (vb onderhoud, conciergerie, feestorganisatie,….) zullen vergoed worden met een vrijwilligersvergoeding (conform de geldende wetgeving) die bij voorkeur en zo mogelijk in “Torekes” zal betaald worden

We rekenen 78 weken (1 januari 2018 – 30 juni 2019) en we gaan uit van 2 halve dagen per week voor de kleine ontmoetingsruimte (sacristie) en 1 halve dag per week voor de grotere ruimte (winterkapel).  We rekenen 33 euro per halve dag (cfr de wetgeving).  In totaal komen we dan op: 78 weken x 3 prestaties/week x 33 euro = 7.722 euro.  Verder voegen we een forfaitair kostenbedrag (vrijwilligersverzekering en andere kosten) van 15% toe of 7.722 x 15% = 1.158 euro.

De vrijwilligersvergoeding en -kosten bedraagt bijgevolg: 7.722 + 1.158 = 8.880 euro.

…….

Wat betreft het gebruik van de lokalen dienen we kostenbewust te blijven.  Daarom zullen organisaties die gebruik willen maken van de lokalen én dat financieel aankunnen, van meet af aan  een bijdrage in de kosten dienen te betalen, waarbij zeker de marginale kost dient betaald te worden. 

In eerste (subsidiërings)fase laten we de buurt gratis gebruik maken van de lokalen, in zoverre de subsidie dit toelaat. Na de subsidiëringsfase (midden 2019) zouden deze kosten kunnen benaarstigd worden via de verkoop van bv  drank en andere buurtactiviteiten.  Dit dient verder met de buurt overlegd te worden en dient tegen midden 2019 beslecht te zijn

Gebruik van de lokalen: 8.000 euro;
Stimuleringsactiviteiten: 8.000 euro;
Vrijwilligersvergoedingen: 8.880 euro.
Totaal werkingskost: 24.880 euro.

We gaan er tenslotte van uit dat we deze sommen achteraf dienen te verantwoorden (evenals de investeringskost) en in voorkomend geval tot deze verantwoording beperkt blijft.

3.3. Totaalkost van dit project:

- Investeringskost:             116.048 euro

- Werkingskost:                   24.880 euro

TOTAALKOST VAN HET PROJECT: 140.928 euro.

4. HET BREDER KADER

Wellicht toch goed te stellen dat dit project kadert in een veel breder programma: het stadsherwaarderingsprogramma “Bruggen naar Rabot”.

In 2015 werd de stad eigenaar van de gronden die achter de kerk liggen en werd de vzw DOIC (die een samenwerking is tussen de huidige gebruikers van de grote kerk) eigenaar van de kerk zelf.

In overleg met het stadsbestuur vormt DOIC de grote ruimte van de kerk om tot een multifunctionele zaal voor velerlei (niet-commercieel) gebruik.  De buurt en de school zijn de eerste gegadigden, maar vele andere organisaties uit andere wijken kunnen er ook gebruik van maken. De werken zijn van start gegaan in mei 2017 en zullen duren tot ten minste eind 2018.  In diezelfde periode legt het stadsbestuur de achterliggende gronden aan tot een open buurtpark.  Het “burgerbudget”-project beperkt zich evenwel tot de omvorming van de winterkapel en sacristie tot “de Blaisanterie”.  Vooral voor deze kleinere ruimtes is er veel vraag van uit de buurt.  Het buitenterras dat aan deze ruimtes door de stad aangelegd wordt maakt van dit geheel een bijzonder mooi project met heel veel mogelijkheden. 

Zo zijn gaandeweg contacten en spontane gesprekken ontstaan om méér te doen voor de ruimere omgeving. Groepen van jongeren en bewoners vragen naar ontmoetingsruimte, willen hun eigen activiteiten bestendigen, maar dan in een aangepaste accommodatie.

5. ENGAGEMENT

DOIC vzw, die in 2015 eigenaar werd van de kerk, staat in voor de uitwerking van dit hele project..  De concrete uitwerking gebeurt in nauw overleg met buurtbewoners, en sociaal-culturele organisaties die in de buurt actief zijn en  die dit initiatief bijzonder toejuichen.  Ook het stadsbestuur is bij dit project betrokken in het kader van het aanleggen van het tuinterras en de verbinding met de buurtontmoetingsruimte.

6. BIJLAGEN

Engagementsverklaring
Rekening DOIC vzw 2016
Kostenraming Investeringswerken
Schets van de ombouw tot de Blaisanterie

Bekijk alle acties in de wijk: