CamPlus

28 maart 2017door Sofie D.
40.000 EUR
20ste eeuwse gordel

 

Campus Sint-Amandsberg van de Arteveldehogeschool: een bruisende leeromgeving voor toekomstige pedagogische professionals wordt een warme ontmoetingsplaats voor buurtorganisaties en –bewoners, met “plus”-waarde voor iedereen. Samen zorgen we voor zuurstof in Dampoort en Sint-Amandsberg! 

 

 • Wat willen we doen?

Samen met buurtbewoners, organisaties, verenigingen, … willen we op zoek gaan naar mogelijkheden om de troeven van onze campus intensiever in te zetten voor de buurt en om de troeven van de buurt intensiever in te zetten voor onze studenten.

Het openstellen van onze campus voor de buurt, voor kinderen, jongeren, hun gezinnen en organisaties die met hen werken is hierin een eerste, logische stap. Daarbovenop willen we ook actief op zoek gaan naar kansen tot samenwerking om de buurt te versterken en een “plus”-waarde te creëren voor de buurtbewoners en -organisaties en voor onze studenten.

 

 • Hoe doen we dit?

We verkennen wie er in onze buurt actief is met en voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Hoewel die doelgroep onze focus bepaalt, hoeft hij niet limitatief te zijn. Oprecht en open van geest gaan we in gesprek met buurtorganisaties die interesse hebben om samen te werken. We creëren duurzame en haalbare samenwerkingsvormen met een  “plus”-waarde voor alle partijen. We putten inspiratie uit de ruime onderzoekservaring rond dit thema binnen de hogeschool, oa vanuit Pronet (Arteveldehogeschool, 2017). Daarnaast verkennen we relevante literatuur en inspirerende praktijkvoorbeelden van het delen van lokalen en creëren van ontmoetingskansen(zoals De Pastory of basisschool Het Tandwiel, beide in Sint-Amandsberg). 

Tegelijk bouwen we aan een draagvlak in onze hogeschool en in de buurt. Collega’s, buurtbewoners, buurtorganisaties, de zusters die op onze campus wonen… We zoeken en benoemen de “plus”-waarde voor iedereen, maar durven ook uitdagingen en weerstand een plaats te geven.

We geven de praktische samenwerking vorm. We onderzoeken welke ruimtes gedeeld kunnen worden. Als andere organisaties gebruik maken van de campus, moeten er ook faciliteiten voor zijn: mogelijkheden om materiaal op te bergen; flexibel meubilair... Het spreekt voor zich dat Arteveldehogeschool zelf het materiaal voor haar eigen werking bekostigt. Daarnaast onderzoeken we welk materiaal samenwerking faciliteert en welk materiaal ontmoeting stimuleert. Daarbij denken we onder andere ook aan het zichtbaar maken van organisaties die in onze campus actief worden. Dit materiaal wordt via het project aangekocht.

Een nieuwe ontmoetingsplek, een nieuwe locatie voor organisaties, versterkte kennismaking en samenwerking tussen organisaties, een èchte "Campus van het kind"… dat moet bekend gemaakt worden in de buurt! Daarom lijkt het maar gepast om CamPlus feestelijk te lanceren en zo meteen alle buurtbewoners erbij te betrekken.

Uiteraard voorzien we ook tijd voor voldoende evaluatie en bijsturing èn voor initiatieven die de werking doen continueren na afloop van de projectsubsidie.

 

 • Hoe ziet de timing eruit?

2017-2018 wordt een voorbereidingsjaar. Onze campus wordt volledig verbouwd, wat toelaat om daarna zonder routines op het vlak van lokalengebruik een nieuwe start te maken. In die periode plannen we dan ook al het voorbereidende werk: verkennen van mogelijke partners en hun noden, oplossingen zoeken voor praktische uitdagingen, bezoeken van inspirerende voorbeelden, aankopen van materiaal; opbouwen van de website…

In september 2018 wordt onze campus echt een CamPlus. Een aantal organisaties werken dan vanuit de campus, we zorgen voor een feestelijke lancering, maar blijven vooral ook sleutelen aan onze samenwerkingsvorm. Een goede opvolging, evaluatie en bijsturing waar nodig zijn daarbij belangrijk. In deze periode verzekeren we ook de duurzaamheid van het project, door te werken aan een handleiding en afsprakenkader voor het lokalengebruik die nieuwe partners in de toekomst kan toelaten vlot in te stappen. Tot slot willen we in juni 2019 het schooljaar afsluiten met een set conclusies over deze vorm van samenwerking die ook voor andere organisaties inspirerend kunnen zijn.

 

 • Wat is het resultaat?

Een overzicht van ruimtes op de campus die gedeeld kunnen worden
Een standaard samenwerkingsovereenkomst waarin alle afspraken over het gebruik van lokalen van Arteveldehogeschool opgenomen zijn
Een afgesloten samenwerkingsovereenkomst met minstens drie organisaties
Een website die het project bekend maakt en die uitnodigend (voor nieuwe partners) en inspirerende (voor gelijkaardige projecten) werkt.
CamPlus-inventaris van materiaal dat beschikbaar is voor deelnemende organisaties en dat samenwerking faciliteert
Opleidingen, docenten en studenten die doordrongen zijn van de visie op buurtgericht werken
Een feestelijke lancering
Een heldere neerslag van conclusies over deze samenwerkingsvorm, die anderen (oa onze studenten!) kan inspireren en ondersteunen

 

 • Wie doet mee?

Verschillende buurtorganisaties en –bewoners willen dit project steunen en/of er mee aan bouwen:

Sint-Janscollege, Basisschool Visitatie
vzw Jong,
Velodroom vzw,
Gezinsbond afdeling Sint-Amandsberg,
Raf Verbeke (Buurtcomité),
Katrien De Vuyst (coördinator Brede school Sint-Amandsberg, Stad gent),
Barbara Dewyn (coördinator Brede school Bernadette, Stad Gent),
Merijn Van den Eede (wijkregisseur Sint-Amandsberg, Stad Gent),
Johan Geldof (Sociaal regisseur Sint-Amandsberg, Stad Gent),
Ralf Nafzger (geëngageerde buurtbewoner betrokken bij De Pastorij)

De verscheidenheid in de betrokken organisaties – met zowel focus op onderwijs, jeugdwerk, gezinsondersteuning, buurtwerk, … - toont dat dit project breed gedragen wordt. Doordat we contact hebben met verschillende coördinatoren van reeds gevestigde organisaties, kunnen we binnen CamPlus diepgaand en duurzaam werken.

 

 • Wie willen we nog betrekken?

We zijn ervan overtuigd dat we met dit project ook organisaties aan kunnen trekken die nu nog niet in de buurt gevestigd zijn, net omdat ze geen locatie vinden, zoals bv dansscholen, muziekacademies, theatergezelschappen, sportclubs, jeugdwerk…
Ook de humaniora van het Sint-Janscollege is voor ons een belangrijke partner.

Daarnaast willen we uiteraard ook onze studenten in dit project betrekken door hen mee te laten brainstormen, door hen in contact te brengen met organisaties die in onze campus aan de slag gaan enzovoort.

 

 • Wat is de ambitie van dit project?

Dit project wil zuurstof brengen in de buurt. De buurt van Dampoort en Sint-Amandsberg wordt gekenmerkt door een hoge densiteit, veel (grote) gezinnen en weinig openbare ruimte. Het stadsvernieuwingsproject En Route wil daarom inzetten op het creëren van (aangename) openbare ruimte als antwoord op deze nood (Stad gent, 2017). Met dit project draagt Arteveldehogeschool hier haar steentje toe bij.

Enerzijds maken we letterlijk ruimte vrij door lokalen te delen en te onderzoeken of de buitenruimte open gesteld kan worden voor de buurt. Anderzijds geloven we er sterk in dat het samenbrengen van buurtorganisaties en –bewoners op één locatie zorgt voor kruisbestuiving: door elkaar te ontmoeten ontstaan nieuwe ideeën. Zo willen we nog meer de brug tussen school en buurt versterken en de beschikbare ruimtes hier maximaal op inzetten.

Stad Gent zet in op buurtgericht werken bij kinderopvang van baby’s en peuters (VBJK, 2004) en bij de brede scholen voor schoolkinderen. In haar beleidsnota pleit Elke Decruynaere voor “aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur waarbij verschillende functies gebruikmaken van het gebouw of de infrastructuur” (Decruynaere, 2014)  Dit project kan ook de hogescholen betrekken in deze visie en ze zo realiseren van baby tot student.

De opleidingen Pedagogie van het jonge kind en kleuteronderwijs willen deze visie uitdrukkelijker uitdragen naar hun studenten. Via het creëren van een authentieke leeromgeving, waar buurtgericht werken de norm is, vormen we toekomstige pedagogische professionals die op hun beurt buurtgericht zullen werken. Onze ambitie ligt daarmee dus niet enkel op korte maar ook op lange termijn!

 

 • Wat is de meerwaarde voor de Arteveldehogeschool?

Studenten Pedagogie van het jonge kind en Kleuteronderwijs leren drie jaar lang in een authentieke leeromgeving waarin buurtgericht werken echt leeft; ze zien dagelijks hoe dit vorm kan krijgen
Studenten Pedagogie van het jonge kind en Kleuteronderwijs maken kennis met buurtorganisaties die ook voor en met kinderen en hun gezinnen werken
Docenten Pedagogie van het jonge kind en Kleuteronderwijs putten uit zeer concrete praktijkervaring om de theorie rond buurtgericht werken te stofferen
Onderzoekers uit Pedagogie van het jonge kind en Kleuteronderwijs leren de buurt beter kennen en kunnen zo gerichte voorstellen uitwerken voor relevante onderzoeks- en dienstverleningsprojecten
De opleidingen pedagogie van het jonge kind en Kleuteronderwijs betekenen echt iets voor hun buurt en voor de samenleving. Vanuit voor de opleiding centrale waarden als openheid en betrokkenheid is dit een meerwaarde op zich.
Campus Sint-Amandsberg krijgt zo regelmatig kinderen over de vloer en kan de titel 'campus van het jonge kind' echt met trots dragen
Arteveldehogeschool versterkt zijn regionale verankering en maakt van haar campus zo een creatieve en inspirerende ontmoetingsplaats. Zo werkt ze aan twee strategische programma's uit haar instellingsplan.

 

 • Wat is de meerwaarde voor de buurt(-organisaties)?

Campus Sint-Amandsberg wordt toegankelijker voor organisaties (bv lokalen gebruiken) en individuen (bv ouders die wachten om hun kind van school te halen)
De studentengroep van Pedagogie van het jonge kind en Kleuteronderwijs wordt toegankelijker voor organisaties. Ze kunnen op hen beroep doen voor vrijwilligerswerk, stages...
Een nieuwe ontmoetingsplek in de buurt doet de sociale cohesie stijgen en vergroot kansen tot samenwerking tussen organisaties.
Beter afgestemde onderzoeks- en dienstverleningsprojecten komen verschillende buurtorganisaties ten goede

 

 • Is dit project duurzaam?

Het burgerbudget zorgt ervoor dat we 2 jaar tijd en ruimte kunnen creëren om deze ‘brede campus’ te lanceren. In die tijd willen we eenvoudige afspraken maken en systemen opzetten (bv rond toegang tot de campus) die nadien autonoom kunnen verder blijven bestaan. Het geeft ons ruimte om goed na te denken en samen plannen te maken om ze daarna efficiënt te realiseren. We kiezen dus resoluut voor samenwerking op langere termijn.

Daarnaast is het delen van lokalen een schoolvoorbeeld van duurzaamheid. Er moeten immers geen andere locaties gebouwd worden; de verwarming van overdag rendeert meteen ook voor de activiteiten ’s avonds; buurtkinderen kunnen met de fiets naar hun avondactiviteit…

Arteveldehogeschool werkt steeds onderbouwd. Het project bevat daarom ook een stukje literatuuronderzoek en bezoeken aan inspirerende voorbeelden. Daarnaast putten we uit de rijke expertise en onderzoekservaring binnen de Arteveldeogeschool (oa Pronet). Op die manier garanderen we goede resultaten. Omgekeerd nemen we de ervaring binnen dit project ook weer mee in andere, toekomstige projecten, wat tot een duurzame kennisverankering leidt. We kiezen er bewust voor om onze conclusies ook beschikbaar te maken voor anderen via een website.

Aangezien Arteveldehogeschool studenten in dit project zal betrekken èn de conclusies van dit project meeneemt in haar onderwijs, zal het effect van dit project nog jarenlang voelbaar zijn. Ook op die manier is het een duurzame investering.

 

 • Is dit project kind- en jeugdvriendelijk?

Absoluut!

Aangezien de twee opleidingen die in campus Sint-Amandsberg doorgaan, gericht zijn op kinderen en jongeren èn met studenten werken, willen we in de eerste plaats samenwerken met organisaties waarmee we deze doelgroepen gemeen hebben zoals vzw Jong, Velodroom vzw, brede scholen…

We willen op die manier kindvriendelijke ruimtes creëren en een vrije tijdsaanbod voor kinderen en jongeren uit de buurt faciliteren.

Waar mogelijk betrekken we studenten in het project. Op die manier zorgen we meteen ook voor een volgende generatie pedagogisch medewerkers met aandacht voor buurtgericht werken.

 

 • Hoe communiceren we ?

Allereerst zal het project voorgesteld worden op een wijkactieteam.

Daarnaast engageren we ons vanuit de opleiding om deel uit te maken van de Werkgroep Jeugd en de Stuurgroep Brede School  van de stad Gent. Langs die weg houden we contact met andere organisaties die actief zijn met en voor kinderen en jongeren in Sint-Amandsberg.

De voorbije maanden bouwden we een goed contact op met de wijkregisseur en sociale regisseur van Sint-Amandsberg die beiden het project een warm hart toedragen. We engageren ons om hen op de hoogte te houden van het verloop van het project.

Bij de start voorzien we een brede communicatie naar alle mogelijke partners in Sint-Amandsberg en naar enkele specifieke partners in Gent (bv muziekacademies). Daaruit kunnen we een aantal samenwerkingsverbanden plukken die we dan verder zullen uitwerken. De campusverbouwing geeft ons daar één academiejaar de tijd voor.

Bij de ‘echte’ start van de brede campus voorzien we een feestelijke opening waarop de hele buurt uitgenodigd wordt om kennis te maken met de campus!

Tot slot voorzien we ook een website waar de vorderingen, afspraken, conclusies van CamPlus gedeeld kunnen worden.

 

 • En nadien?

De samenwerking die in die 2 jaren geïnitieerd werd, blijft verder bestaan. We zijn ervan overtuigd dat we in die tijd voldoende draagvlak kunnen creëren in de buurt en in onze hogeschool om dit tot een evidentie te maken.  We engageren ons om ook na 30/6/2019 onze ruimte te blijven delen. Ervoor zorgen dat dit kan, zonder verdere tijdsinvestering vanuit Arteveldehogeschool, is één van de doelstellingen van CamPlus.

 

 • Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

De fondsen van het burgerbudget worden ingezet op 3 domeinen:

tijd voor ontmoeting, kennismaking en overleg;
werkingsmiddelen
een feestelijke lancering.

Daarvoor hebben we 40 000 euro nodig.

 

 • Conclusie

CamPlus zorgt voor zuurstof in Sint-Amandsberg en Dampoort door in te zetten op het delen van ruimtes en het samenbrengen van mensen en organisaties!

Bekijk alle acties in de wijk: