BabySpot met Mobiele kraam-caravan

27 maart 2017door Elizabeth V.
34.295 EUR
Kernstad

Voor jonge gezinnen is het niet altijd gemakkelijk om naar de stad te komen. Ouders geven aan dat zij het soms moeilijk vinden om een uitstapje te plannen omdat er plaatsen ontbreken waar zij hun kindjes vlot kunnen voeden en verzorgen. Ze zien niet altijd de mogelijkheid om met hun kindje ergens naartoe te gaan, en laten hierdoor leuke activiteiten aan zich voorbij gaan. Het BabySpot-project heeft als doel dit te doorbreken via drie grote pijlers.

In de eerste plaats biedt de installatie van ‘vaste BabySpots’ warme plekken in de stad, op plaatsen waar ouders regelmatig komen. Iedereen die een ‘vaste Babyspot’ wil worden, kan dit kenbaar maken door een mooie sticker op te hangen zodat het voor de ouders meteen duidelijk is dat ze er welkom zijn met hun kleine kinderen, niet enkel door een aangepaste infrastructuur, maar bovenal door een open houding. Het aanbod kan divers zijn (musea, stadsdiensten, publieke centra, handelszaken,...). Een website met plattegrond van alle ‘vaste Babyspots’ kan ouders helpen om hun bezoek te plannen.

Daarnaast willen we uitleenpakketten ontwikkelen, zodat ook korte evenementen een ‘mobiele BabySpot’ kunnen worden. Denk maar aan een leuke plaats om te voeden en te verzorgen op jullie rommelmarkt, buurtfeest, festival, openingsfeest, … Wij voorzien het materiaal (verzorgingstafel met verzorgingskussen, vuilbakje, comfortabele zetels, borstvoedingskussen, speelgoed voor de oudere kindjes, …)

Als derde en laatste pijler willen we inzetten op hét ultieme mobiele voed- en verzorgplekje: de 'Kraam-caravan'. Ook deze gezellige BabySpot kan ontleend worden tijdens grote en kleine evenementen. Zo kan het jonge gezin zich bij elk evenement welkom voelen.  

Op deze manier bouwen we mee aan een gezinsvriendelijke stad, waarin sociaal isolement doorbroken wordt en ouders en baby's zich welkom voelen. Een BabySpot kan zo een verbindende ontmoetingsplaats zijn

De BabySpots zijn een samenwerking tussen Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan, Huis van het kind Gent en Vzw Uitbureau.

 

 

Identikit

Van wie gaat het project uit? (bv. individu, bewonersgroep, vzw, samenwerkingsverband, …)

Dit project wordt ingediend door vzw Thuishulp - Expertisecentrum Kraamzorg ‘Kraamkaravaan’, maar is een samenwerking tussen bovenvermelde, Huis van het Kind Gent en vzw Uitbureau Gent.

Wie is de contactpersoon?

Hanne Devos - info@kraamkaravaan.be - 09/333.57.60

 

Co-creatie/participatie

Voor wie is het project bestemd?

Het BabySpot project wil het voor jonge gezinnen makkelijker maken om een uitstapje te plannen. Het is gericht op ouders met jonge kinderen, van nul tot drie jaar.

Met wie werk je samen? Op welke manier?

De Kraamkaravaan werkt samen met Huis van het Kind om de inhoud van het project vorm te geven.

In vzw Uitbureau Gent vonden we een partner om het logistieke luik mee te ondersteunen: het voorzien van een staanplaats en een aanspreekpunt zijn voor ophalen en terugbrengen van de caravan. Daarnaast engageert Uitbureau zich om deze caravan systematisch in te plannen in al hun projecten en events zoals bijvoorbeeld de cultuurmarkt, de artiestenmarkt, de Gentse winter-en zomerfeesten.

Voor de verspreiding van het project richten we ons op de professionele partners van het Huis van het Kind Gent en de Kraamkaravaan: de Opvoedingswinkel, Kind en Gezin, inloopteams, CLB, ziekenhuizen, sociale voorzieningen, vroedvrouwen, huisartsen, WGC’s, kraamzorgdiensten,...

Via de organiserende partners wordt het project gedragen door een breed netwerk van organisaties werkzaam in verschillende domeinen: perinatale zorg, opvoedingsondersteuning, jeugdwerk,... Door hun directe contact met de doelgroep in hun dagdagelijkse werking, bereikt het project vele jonge gezinnen.

Wie heb je nodig om je project te realiseren?

Om het project te realiseren, zijn er verschillende handels- en horecazaken in Gent nodig die zich willen engageren om een vaste BabySpot te worden. Daarnaast hebben we organisatoren nodig die op hun evenement een mobiele BabySpot willen inrichten of de BabySpot-Kraamcaravan willen plaatsen. Zodra het project draait zullen de organiserende partners zelf instaan voor het verdere verloop ervan. De ‘vaste BabySpots’ worden opgevolgd en ondersteund door Huis van het Kind Gent, in samenwerking met de Kraamkaravaan. Daarnaast neemt de Kraamkaravaan de verantwoordelijkheid voor de uitleendienst van ‘mobiele BabySpots’ en samen met vzw Uitbureau deze van de ‘BabySpot-Kraamcaravan’ op zich. Voor de vormgeving van de caravan zal beroep gedaan worden op lokale organisaties, dit wordt in de punten hieronder verduidelijkt.

Op welke manier wordt het project gedragen door de wijk, buurt en/of stad (bewoners, organisaties, ondernemingen, …)?

Door contacten met jonge ouders groeide de overtuiging dat er gebrek is aan omgevingen waar jonge kinderen vlot gevoed en verzorgd kunnen worden. Om na te gaan of deze overtuiging gegrond was, werden Gentse ouders bevraagd. Enerzijds werden focusgroepen georganiseerd in samenwerking met de Jeugddienst van Stad Gent. In drie afzonderlijke focusgroepen werden ouders bevraagd omtrent hun noden op het vlak van voorzieningen en ondersteuning. Twee van de focusgroepen bestonden uit kwetsbare gezinnen. Anderzijds werd een online enquête opengesteld voor ouders. 146 ouders van jonge kinderen gaven hierin aan hoe makkelijk zij het al dan niet vonden met hun kindje naar de stad te komen. De nadruk lag hierin op de noden op het vlak van faciliterende omgevingen om dergelijke uitstapjes te vergemakkelijken. Hieruit bleek dat een groot deel van de ouders wel degelijk op zoek is naar plaatsen waar zij hun kindje vlot kunnen voeden of verzorgen. De resultaten kunnen geraadpleegd worden in het rapport in bijlage 1. De suggesties van ouders omtrent inrichting en indeling worden meegenomen doorheen de uitwerking van het BabySpot project.

Naast noden van de doelgroep merken Huis van het Kind en de Kraamkaravaan een grote bereidheid in hun netwerk om hiermee aan de slag te gaan. Partnerorganisaties vanuit verschillende domeinen zullen het project mee kunnen uitdragen, via hun link met de aanvragende partners.

Hoe wil je de wijk, buurt en/of stad (nog) meer betrekken bij het project?

Voor de vormgeving van de caravan zal een beroep gedaan worden op lokale organisaties. De buitenkant zal opgefleurd worden door Graffiti vzw, waarbij we de jongeren zelf mee laten nadenken over de vormgeving ervan. De moedergroep van het inloopteam van Reddie Teddy zal mee instaan voor de aankleding van de binnenkant (vlaggenlijn, kussens, zetelovertrek).

Voor de ‘vaste BabySpots’ wordt gestreefd naar diversiteit, waarbij ook openbare diensten en organisaties ingericht kunnen worden als BabySpot. Iedereen kan intekenen om een ‘vaste Babyspot’ te worden en op die manier kunnen ouders verschillende organisaties leren kennen. Daarbij wordt ook de link gelegd naar diensten met een werking gericht op oudere kinderen (4 jaar en ouder). Op die manier kan het project een degelijke ondersteuning van gezinnen op lange termijn faciliteren.  

Via de ‘mobiele BabySpots’ en ‘BabySpot-Kraamcaravan’ wordt een gelijkaardige link nagestreefd. Enerzijds door de aanwezigheid op een waaier aan evenementen, anderzijds door een plekje te voorzien waar documentatie kan geraadpleegd en meegenomen worden door ouders.

 

Maatschappelijke meerwaarde

Wat is de achtergrond van het project?

Het BabySpot project bouwt mee aan een kind- en gezinsvriendelijke stad. Door het ouders makkelijker te maken naar de stad te komen of een evenement te bezoeken, wordt sociaal isolement doorbroken. De BabySpots kunnen uitgroeien tot verbindende ontmoetingsplaatsen waar jonge Gentenaars meteen hun plaats vinden. Uitbureau vzw wil als partner van dit project een voorbeeld zijn voor andere organisatoren, door op hun evenementen steeds te voorzien in kinderanimatie én met deze caravan ook te voorzien in iets voor jonge ouders en hun baby’s.

Waarom wil je net dit project realiseren?

Zoals hierboven beschreven identificeerden de partners een duidelijke nood bij jonge gezinnen. De BabySpots bieden op die manier een antwoord op een praktische vraag. De achterliggende motivatie is echter ruimer. Hoewel in het Gentse veel organisaties gericht zijn op ondersteuning van gezinnen, worden deze niet altijd vlot gevonden. De inbedding van het BabySpot project in het netwerk van de Kraamkaravaan en Huis van het Kind Gent kan verbindend werken.

Daarnaast heeft de Kraamkaravaan de taak hiaten te detecteren in het perinatale zorglandschap.

Vanuit deze functie wordt aandacht gevraagd voor de problematiek van postnatale depressie enerzijds en de borstvoedingscijfers in de Vlaamse context anderzijds. Hoewel veel moeders starten met borstvoeding, dalen deze cijfers snel wanneer het kindje ouder wordt. Vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt aanbevolen zes maand exclusief borstvoeding te geven. In 2015 kreeg nog 32.5% van de kindjes exclusief borstvoeding op de leeftijd van drie maand, op zes maand was dit nog slechts 8.7% (cijfers afkomstig van Kind en Gezin). Uit onderzoek blijkt dat een ondersteunende omgeving een belangrijke factor kan zijn in het al dan niet verderzetten van borstvoeding. Ook om die reden beschouwen wij het BabySpot project als een antwoord op een bestaande nood.

Door jonge moeders (en bij uitbreiding jonge gezinnen) de kans te geven om makkelijker een uitstap te plannen met hun jonge kind, doorbreken we het sociale isolement, een belangrijke factor in het ontwikkelen van een postnatale depressie.

Wat is de ambitie van het project? Wat maakt het uniek voor de wijk, buurt en/of de stad?

Het project wil het verschil maken door in te zetten op zichtbaarheid en verspreiding en dit door verschillende lokale organisaties te betrekken (horeca- en handelszaken, openbare gelegenheden, organisaties met een werking voor gezinnen,...). Door deze te koppelen aan de werking van Huis van het Kind en de Kraamkaravaan, zal de aanpak toch steeds persoonlijk blijven. Het mobiele aspect zal een grote meerwaarde betekenen, deze stelt grote en kleine organisaties in staat hier vlot een beroep op te doen. De ‘BabySpot-Kraamcaravan’ is het hele jaar door ontleenbaar en kan op tal van evenementen ontleend worden. We hopen dat de BabySpot zo een vaste waarde kan worden op grote en kleine evenementen (buurtinitiatieven, festivals, geboortebos, rommelmarkten en andere feestelijkheden).

Op welke manier heeft het project oog voor duurzaamheid? (bv. ecologie, leefbaarheid, gezondheid, …)

Zoals hierboven vermeld, zijn we ervan overtuigd dat het BabySpot-project bijdraagt aan zowel  fysiek (borstvoedingspromotie) als psychisch (uit het sociale isolement) welbevinden van vooral de jonge moeders.

Daarnaast willen we voor de uitwerking van het project zoveel mogelijk gebruik maken van herbruikbare en tweedehands materialen: een tweedehands caravan, inrichting van de caravan uit de Kringwinkels, vlagjes en overtrek zetels zoveel mogelijk maken via het upcycling principe,...

In de handleiding die we meegeven aan diegenen die een ‘vaste BabySpot’ willen installeren in hun eigen zaak of organisatie, geven we ook het advies op zoek te gaan naar tweedehands materiaal om dit in te richten.

 

Realiseerbaarheid

Op welke manier wil je voor, tijdens en na het project communiceren naar/met de wijk, buurt en/of stad?

Via nieuwsbrieven, online bevraging bij de doelgroep, websites van de partners (Uitbureau, Kraamkaravaan, Huis van het Kind Gent) en het netwerk, Facebook, ....

We zullen zowel tijdens als na het project blijven inzetten op het verdelen van de BabySpot-stickers en hiervoor reclame blijven maken via publicaties en netwerkmomenten.

In aanloop van het project, willen we tijdens de komende zomermaanden met onze ‘mobiele BabySpots’ aanwezig zijn op verschillende evenementen. We zetten in op een ludiek filmpje om onze BabySpots in het oog te laten springen. Dit filmpje zal vooral viraal verspreid worden onder de doelgroep.

Eenmaal het project is goedgekeurd en de caravan is ingericht, willen we uiteraard ook hiermee op verschillende evenementen staan.

Hoe wil je dit project realiseren? Hoe ziet de fasering (voorbereiding, uitvoering, afronding en evaluatie) eruit? Waar en wanneer vindt wat plaats?

De deellijn rond de ‘vaste BabySpots’ ging van start in april 2017. In aanloop daarnaar werd de bevraging van ouders georganiseerd die eerder besproken werd. Ook de ‘mobiele BabySpots’ werden opgestart in juni 2017. Wanneer het Burgerbudget voorhanden is, worden deze beide verder uitgebouwd. Dan kan ook gestart worden met de ‘BabySpot-Kraamcaravan’. Hiervoor wordt in eerste instantie overgegaan tot aankoop en vormgeving van de caravan. Het BabySpot project streeft ernaar een herkenbaar punt te worden voor jonge ouders. De Kraamkaravaan en Huis van het Kind staan in voor de evaluatie van het project. Enerzijds door bevraging van de professionele partners alsook van de doelgroep/gebruikers zelf  (nulmeting in maart 2018 - bevraging in oktober 2018). Anderzijds door continue ruimte te voorzien voor feedback.

Wat is de voorziene einddatum (uiterlijk 30 juni 2019, cf. artikel 4, e) van het project? Wat gebeurt er na die datum?

Het burgerbudget geeft ons de kans een eenmalige investering te doen in vooral bekendmaking van het project en de aankoop/inrichting van de caravan. Na afloop op 30 juni ‘19 én mits een positieve evaluatie door zowel de doelgroep als de professionele partners, engageren de partners zich om verder budget te zoeken om het project blijvend vorm te geven (onderhoud en stockage caravan, verzekering, herdruk stickers,...).

Tijdens de loop van het project, voorzien we ook een collectebus aan de caravan waarin mensen een vrije bijdrage kunnen doneren. Dit geld wordt gedurende de periode opgespaard om dan in te zetten na afloop van het project. Een soort van laagdrempelige crowdfunding dus. Na verloop van het project kan de kost ook gedragen worden door een huurprijs te vragen bij het ontlenen van materiaal.

Welke kosten en inkomsten voorzie je? (voor het project van 2 jaar):

Zie tabel in bijlage 2