Thema

21 augustus 2018door Belmundo

Belmundo 2019 - Grondoorzaken van migratie

Migratie is van alle tijden en begint op het ogenblik dat mensen beslissen om hun thuis te verlaten, niet wanneer ze op een andere plaats aankomen. Verschillende factoren spelen een rol in de beslissing die mensen nemen om al dan niet te migreren. In landen van bestemming speelt veiligheid een belangrijke rol voor mensen op de vlucht. Maar ook de waarden waar een bepaalde regio voor staat, zoals democratie, vrijheid en respect voor de mensenrechten, zijn belangrijk. Daarnaast trekken een zekere welvaart en de vraag naar arbeidskrachten migranten aan. Ten slotte zijn familiale banden vaak doorslaggevend. Soms is migratie een positief verhaal. Zo vinden bijvoorbeeld steeds meer mensen in deze geglobaliseerde wereld een interessante job. Helaas verlaten veel migranten hun regio of land ook uit bittere noodzaak. Hier lijsten we een aantal belangrijke oorzaken van migratie op. [1]

  1. Inkomensongelijkheid

Met uitzondering van enkele landen in Latijns-Amerika neemt de ongelijkheid zowat overal ter wereld toe. Het land waar iemand geboren wordt, bepaalt grotendeels zijn of haar inkomen. Migratie is dan ook een belangrijk gevolg van deze internationale ongelijkheid. Mensen die andere oorden opzoeken slagen er vaak in om hun inkomen aanzienlijk te vergroten.

2. Oorlog en conflict

De VN-Vluchtelingenorganisatie trok eind 2015 aan de alarmbel. Het aantal mensen op de vlucht voor oorlog en conflict bereikte een recordhoogte. De laatste vijf jaar braken conflicten uit of laaiden ze weer op in minstens vijftien landen. De belangrijkste oorzaak van het stijgende aantal vluchtelingen is de oorlog in Syrië. Tegelijkertijd woeden jarenlange conflicten, zoals in Afghanistan, Somalië, Israël/Palestina voort. Colombia telt wereldwijd het hoogste aantal interne ontheemden. De meeste verlieten hun thuis als gevolg van drugsgeweld en confrontaties tussen gewapende rebellengroepen en veiligheidstroepen van de regering. Miljoenen mensen wereldwijd zijn op de vlucht voor geweld.

3. Politieke spanningen, mensenrechtenschendingen en vervolging

In heel wat landen worden mensen vervolgd omdat ze een andere politieke mening hebben, tot bepaalde etnische of religieuze groepen behoren of omdat ze deel uitmaken van een specifieke sociale groep, zoals vrouwen of holebi’s. Vervolging kan verschillende vormen aannemen, waaronder lichamelijk of geestelijk geweld en wettelijke maatregelen die op zichzelf discriminerend zijn of op discriminerende wijze worden toegepast. Het gaat vaak om levensbedreigende daden, die een normaal en veilig bestaan onmogelijk maken en mensen kunnen dwingen om te vertrekken.

4. Ontginning van natuurlijke rijkdommen

De ontginning van natuurlijke rijkdommen zoals ertsen, water en hout speelt een belangrijke rol in de economieën van veel landen. Door slecht beheer, ongelijke verdeling van deze rijkdommen en landroof zijn mensen vaak genoodzaakt om hun grondgebied te verlaten. Bedrijven en overheden schenden de rechten van de bevolking op het platteland met grootschalige landbouw en ontginningsprojecten. Ze betrekken de lokale gemeenschappen niet, vervuilen hun water en grond, vernietigen hun inkomensbronnen en onderdrukken vreedzaam protest met geweld.

5. Klimaatverandering

Natuurrampen en andere verwoestende gevolgen van de klimaatverandering verdrijven miljoenen mensen van de plaatsen waar ze wonen. Daarnaast zijn er andere rampzalige veranderingen, zoals een stijging van de zeespiegel, een verminderde visvangst of verwoestijning, die zorgen op hun beurt voor toegenomen honger, ziektes, conflicten en, als gevolg daarvan, nieuwe en toenemende migratie.

6. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

Hoewel vrouwen en mannen gelijkaardige redenen hebben om te migreren, speelt gender een belangrijke rol in migratiepatronen. Gendernormen en -verwachtingen, machtsrelaties en ongelijke rechten sturen migratiekeuzes en ervaringen. Mannen zijn oververtegenwoordigd aan de top van de inkomensladder en nemen de meeste machtsposities in. In economische crisissituaties zijn vrouwen vaak extra hard getroffen. Wanneer overheden niet in staat zijn om vrouwen en meisjes te beschermen, is vluchten vaak de enige optie.

Iedereen is van de wereld. De wereld is van iedereen.”– Thé Lau

Wie zijn woonplaats verlaat, doet dat om zijn levensomstandigheden te verbeteren en/of om zijn ontwikkelingskansen te vergroten. Ook op mondiaal niveau brengt migratie kansen met zich mee. Mensen met migratie-achtergrond brengen nieuwe kennis en dragen bij tot culturele, economische en intellectuele innovaties. Zij kunnen het ons makkelijker maken om verbinding te leggen met andere regio’s wereldwijd. In een wereld die in sneltempo verandert en globaliseert is dat van vitaal belang. Tijdens Belmundo 2019 bouwen we in Gent bruggen tussen verschillende organisaties die actief werken rond één of meerdere grondoorzaken van migratie en strijden we samen voor meer rechtvaardigheid. Bouw je ook mee?

[1] Een uitgebreid dossier rond migratie en de grondoorzaken ervan is hier terug te vinden: https://allemaalmensen.11.be/wat-en-waarom/dossiers.aspx

Belmundo